آقای دکتر علیرضا عزیزی

Dr. Alireza Azizi

استادیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362351)

17
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی