آقای دکتر مهدی حسن زاده

Dr. Mehdi Hasanzadeh

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (361926)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.