عبدالحسین لطیفی | سیویلیکا

دکتر عبدالحسین لطیفی

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد واحد شهر ری

معرفی

استان
تهران
شهر
رى

سمتهای علمی و اجرایی عبدالحسین لطیفی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری (عضو هیات علمی)