مهدی فرمانیان آرانی | سیویلیکا

دکتر مهدی فرمانیان آرانی

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی مهدی فرمانیان آرانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهشنامه کلام (هیات تحریریه)
  • دانشگاه ادیان و مذاهب (عضو هیات علمی)