نرگس صادق زاده نخود بریز | سیویلیکا

دکتر نرگس صادق زاده نخود بریز

استادیار گروه برق-کنترل دانشگاه صنعتی قم

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی نرگس صادق زاده نخود بریز در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی قم (عضو هیات علمی)

مقالات نرگس صادق زاده نخود بریز در ژورنال های داخلی

مشاهده گرهای متعامل غیرخطی درتشخیص عیب های حسگری و عملگری در سیستم ماهواره
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز