آقای دکتر نرگس صادق زاده نخود بریز

Dr. Nargess Sadeghzadeh-Nokhodberiz

استادیار گروه برق-کنترل دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (361444)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.