آقای دکتر احسان نجفی

Dr. Ehsan Najafi

استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361106)

8
4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی