بهمن بابایار رازلیقی | سیویلیکا

دکتر بهمن بابایار رازلیقی

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی بهمن بابایار رازلیقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی قم (عضو هیات علمی)

مقالات بهمن بابایار رازلیقی در ژورنال های داخلی

Legendre Wavelets Technique for Special Initial-Value Problem for the Quarter Plain of Heat Transfer
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه ریاضی و علوم محاسباتی