محمد قربان زاده | سیویلیکا

محمد قربان زاده

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی محمد قربان زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه اندیشه های قرآنی (مدیر مسئول)
  • دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه (عضو هیات علمی)