یاسر دالوند | سیویلیکا

دکتر یاسر دالوند

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

معرفی

استان
قزوین
شهر
قزوین

سمتهای علمی و اجرایی یاسر دالوند در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی (مدیر اجرایی)
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی (عضو هیات علمی)