آقای دکتر مهدی هریسچیان

Dr. Mahdi Herischian

دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

Researcher ID: (353004)

14
13
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • پایان نامه کاربرد راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب آوری محیط زیست شهری {مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تبریز} (دانشگاه تبریز) - 1396 - فارسی