آقای دکتر محمدتقی کرمی قهی

Dr. mohamadtaghi karami qahi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

Researcher ID: (352570)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.