آقای دکتر غلامعلی فرجادی

Dr. Gholamali Farjadi

دانشیار برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی

Researcher ID: (351904)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.