ابوالقاسم اثنی عشری امیری | سیویلیکا

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری

دانشیار علوم اقتصادی

معرفی

استان
مازندران
شهر
بابل

سمتهای علمی و اجرایی ابوالقاسم اثنی عشری امیری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (عضو کمیته علمی - هیات داوران)