فرهاد بیانی | سیویلیکا

فرهاد بیانی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی فرهاد بیانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کرسی علمی-ترویجی بررسی و معرفی مدل جدید واکسیناسیون اجتماعی (دبیر جلسه)