سید داور سیادت | سیویلیکا

دکتر سید داور سیادت

استاد، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سید داور سیادت در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله بیولوژی کاربردی (هیات تحریریه)
  • انستیتو پاستور ایران (عضو هیات علمی)