آقای مهندس فرشید علیزاده

Engineer Farshid Alizadeh

کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

Researcher ID: (348275)

3
2

تحصیلات تخصصی