سیدمجید ذبیح زاده | سیویلیکا

دکتر سیدمجید ذبیح زاده

دانشیار

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیدمجید ذبیح زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (هیات تحریریه)