آقای دکتر سیدمجید ذبیح زاده

Dr. Seyd Majid Zabihzadeh

دانشیار

Researcher ID: (347948)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.