آقای دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

Dr. Mohamad Hossein Papoli yazdi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347348)

5
5
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران