کامران پی نبر | سیویلیکا

دکتر کامران پی نبر

انیستیتو تکنولوژی جورجیا

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کامران پی نبر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف (هیات تحریریه)