آقای دکتر محمد آرمند

Dr. Mohammad Armand

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

Researcher ID: (347297)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.