آقای شاهد مشهودی

Shahed Mashhoodi

پژوهشگر حوزه های رمز، محاسبات، آموزش ریاضی و روانشناسی شناختی، راهبر آموزشی، مولف و مدرس، تسهیل‌گر یادگیری و مشاور تحصیلی

Researcher ID: (345433)

12
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی