آقای پروفسور حسن ذکی دیزجی

Prof. Hasan Zaki Dizaji

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (345028)

59
19
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی