آقای دکتر مجتبی طهمورث پور

Dr. Mojtaba Tahmoorespur

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (340464)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور