فتح اله بلداجی | سیویلیکا

دکتر فتح اله بلداجی

گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

معرفی

استان
گلستان
شهر
گرگان

سمتهای علمی و اجرایی فتح اله بلداجی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی فتح اله بلداجی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (عضو هیات علمی)