آقای دکتر سید محمود هاشمی

Dr. Seyed Mahmoud Hashemi

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Researcher ID: (340213)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.