آقای دکتر فتاح احمدی

Dr. Fatah Ahmadi

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Researcher ID: (339680)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.