اکبر حسینی پور | سیویلیکا

دکتر اکبر حسینی پور

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

معرفی

استان
کرمان
شهر
کرمان

سمتهای علمی و اجرایی اکبر حسینی پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه بیماریهای گیاهی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه شهید باهنر کرمان (عضو هیات علمی)