ضیاالدین بنی هاشمی | سیویلیکا

دکتر ضیاالدین بنی هاشمی

استاد، دانشگاه شیراز

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ضیاالدین بنی هاشمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه بیماریهای گیاهی (سردبیر)
  • دانشگاه شیراز (عضو هیات علمی)