داود درویشی سلوکلایی

Researcher ID: (335825)

10
1
3

دانشیار و عضو هیات علمی رسمی گروه ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه پیام نور مرکز ساری. دارای تخصص بهینه سازی فازی و خاکستری. تصمیم گیری در محیط های عدم قطعیت و نادقیق

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی