خانم دکتر شقایق صحرایی

Dr. Shaghayegh Sahraei

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (335792)

1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور