آقای دکتر سیدحامد مهنه

Dr. Hamed Hashemi Mehne

دانشیار پژوهشگاه هوافضا

Researcher ID: (335112)

23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور