کامران قدس | سیویلیکا

کامران قدس

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کامران قدس در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (رئیس کنفرانس)