آقای دکتر ناصر باقری بیدهندی

Dr. Nasser Bagheri Bidhendi

استادیار گروه تاریخ

Researcher ID: (332524)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.