آقای دکتر سید محمود کاویانی

Dr. Seyed Mahmoud Kaviani

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

Researcher ID: (332508)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور