آقای دکتر خالد غفوری

Dr. Khalid Ghafouri

هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

Researcher ID: (332270)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.