معین دقیق | سیویلیکا

دکتر معین دقیق

هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی معین دقیق در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی معین دقیق در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه (عضو هیات علمی)