محسن ملک افضلی اردکانی | سیویلیکا

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

استاد جامعه المصطفی (ص) العالمیه

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی محسن ملک افضلی اردکانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (هیات تحریریه)
  • پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی (سردبیر)
  • فصلنامه فقه و اصول (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محسن ملک افضلی اردکانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • جامعه المصطفی العالمیه (عضو هیات علمی)