آقای دکتر اصغر فیضی

Dr. Asghar Feizi

کارشناس آموزش فنی و حرفه ای، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تهران، تهران

Researcher ID: (330959)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.