خانم دکتر لیلی فرزین وش

Dr. Leili Farzinvash

استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

Researcher ID: (329955)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.