آقای دکتر سیدهادی اقدسی

Dr. Seyed Hadi Aghdasi

دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

Researcher ID: (329950)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.