آقای دکتر سعید پورروستایی اردکانی

Dr. Saeid Pourroostaei Ardakani

Assistant professor in Allameh Tabataba’i University

Researcher ID: (329242)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.