خانم دکتر ندا دلیر

Dr. Neda Dalir

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (328824)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور