آقای دکتر پویا امیرچوپانی

Dr. Pouya Amirchoupani

دکتری عمران سازه

Researcher ID: (328240)

5
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی