آقای دکتر پدرام پیوندی

Dr. pedram Peyvandi

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

Researcher ID: (327794)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.