آقای دکتر جهانگیر کرمی

Dr. Jahangir Karami

دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

Researcher ID: (327698)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور