سید ابراهیم ابراهیمی | سیویلیکا

دکتر سید ابراهیم ابراهیمی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید ابراهیم ابراهیمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی (هیات تحریریه)