آقای دکتر محمدرحیم عیوضی

Dr. Mohammad Rahim Eyvazi

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (327027)

19
70
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی