آقای مهندس فرشید بهرنگی

Engineer Farshid Behrangi

مدیر گروه تخصصی تجهیزات راه آهن برقی شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر، تهران

Researcher ID: (326643)

2